Dagpenge: Sådan modtager du dagpenge (2023)

For at opkræve dagpengene skal visse krav være opfyldt:

  • Du skal være medlem af en A-Kasse i mindst 1 år
  • Du skal være tilmeldt arbejdsformidlingen som jobsøgende
  • Er du nyligt ledig, skal du overholde særlige reglerindkomstkrav, hvilket betyder, at du skal have haft en vis indkomst de seneste 3 år.
    Har du ret til løbende dagpenge, eventuelt forlænget dagpengeperiode, eller har du optjent timer i dinarbejdskontoskal - for at optjene en ny periode med dagpenge - i stedet for at gennemføre enjobkrav.
  • Det skal være tilgængeligt for arbejdsmarkedet.

Hvis du siger op uden gyldig grund eller bliver du fyret af en årsag, som A-kassen vurderer som overvejende dit ansvar, har du stadig ret til dagpenge, men som "selvforskyldt ledig". Du vil være i karantæne i 3 uger, inden du begynder at modtage dagpenge.

Hvor meget dagpenge kan du få?

Dagpengene kan maksimalt udgøre 90 pct. Din tidligere indtjening og aldrig mere end det maksimale gebyr. Den maksimale takst den 1. januar 2023 er 19.728 kr. om måneden for en fuldtidsforsikringstager.
Din bedste 12 måneders A- og B-indtjening de seneste 24 måneder danner grundlag for beregning af din a-kassesats.
Hvis du havde ekstra måneders arbejde eller modtog en bonus, kunne dette hjælpe dig med at få en højere sats.

Hvis du ikke har haft 12 måneders indkomst, beregner din A-kasse din dagpengesats ud fra alle måneders indkomst inden for 24 måneders perioden.
Hvis du ikke har haft nogen indkomst inden for de sidste 2 år, vil din takst blive beregnet ud fra alle de måneder, du har haft indkomst de seneste 3 år. Altså 36 måneder fra nu i stedet for 24 måneder.

Ingen nye gebyrer, mens du er fri
Du fastholder din dagpengesats i hele ledighedsperioden. Du kan udføre alle former for vikarjob og småjob i din fritid, uden at din arbejdsløshed falder. Også selvom du tager et job til en lavere løn, end du er vant til. Du skal kun beregne en ny dagpengesats, hvis du har fået en helt ny dagpenge inden for 2 år.
Dette gælder dog ikke for dimittender. Hvis du er færdiguddannet og modtager dagpenge, kan du stadig beregne en højere dagpengesats efter 6 måneder. At seSærligt afsnit om Postgraduate Regulations.

selvstændig

Når du søger om dagpenge efter endt selvstændig virksomhed, skal du have beregnet en dagpengesats.
Her anvendes samme beregningsgrundlag som for medarbejdere, det vil sige de 12 bedste månedsløn de seneste 24 måneder.
Vær opmærksom på, at fra 1. januar 2018 skal selvstændige erhvervsdrivende opfylde alle A- og B-indkomstkravadgangskravetog samtidig indgår den samme indtjening i beregningen af ​​dagpengesatsen.

Indkomst fra selvstændig virksomhed fordeles på det antal kalendermåneder, der indgår i arbejdsåret.

Hvis du alene var berettiget til dagpenge på baggrund af selvstændig erhvervsindtjening i de sidste 5 år af fuldstændigt årsregnskab, beregnes dagpengesatsen som gennemsnittet af de 2 bedste indtjeningsår for de sidste 5 års fuld optjening .

(Video) Guide: Sådan sikrer du dig ret til dagpenge

Vær opmærksom på, at det kun er indtjening fra årsregnskaber, der er afsluttet i virksomheden, der kan bruges til at opfylde indkomstkravet og til at beregne dagpengesatsen.
Hvis du modtager A-indkomst (løn) fra en virksomhed, du har betydelig indflydelse i, kan den tages i betragtning fra 1. maj i året efter regnskabsåret.
Ved enkeltmandsvirksomhed eller I/S kan overskuddet først bogføres den 1. juli i året efter regnskabsåret.

For selvstændige med meget lav indkomst er det ikke længere muligt (pr. 1. oktober 2018) at betale et fast minimumshonorar. Også for lønmodtagere er der nu ingen nedre grænse for din a-kassesats.

Du kan maksimalt tjene 90 % af gennemsnittet af de bedste 12 måneder, dog højst den maksimale sats på 19.728 kr. om måneden. måned (i 2023).

Hvordan kvalificerer man sig til dagpenge som selvstændig? -se vores artikelom dagpenge til selvstændige erhvervsdrivende.

nyuddannede

Som nyuddannet vil du modtage en særlig graduate rate på 71,5 % af den højeste daglige rate, hvis du er kandidat uden forsørgerpligt. Det svarer til 1. januar 2023 på 14.106 kroner.
Som universitetsstuderende med forsørgerpligt har du ret til 16.177 kr., altså 82 % af dagpengenes maksimale beløb.
Hvis du lige er færdiguddannet, opfordrer vi dig til at læse voresVejledning til nyuddannede.

1 karensdag hver fjerde måned

Fra 1. juli 2017 vil der være én karensdag for hver 4. måneds ledighed. Det er en reduktion af din dagspris svarende til værdien af ​​1 nat. Duevitaen karensdag, hvis du arbejder mere end148 timereinden for 4 måneder.

Hvor længe kan du modtage dagpenge?

Fra 1. juli 2017 blev der indført en månedlig dagpengeordning. Det betyder, at daglige tilskudsudbetalinger er baseret på et fast timetal for fuldtids- og deltidsforsikringstagere.
Dagstilskuddet udbetales pr. kalendermåned og udgør 160,33 timer pr. måned for fuldtidsforsikrede og op til 130 timer pr. måned for deltidsforsikrede. Måned.

Udgangspunktet er en referenceperiode på to år (3848 timer) med mulighed for fleksibelt at forlænge referenceperioden op til et år (med 1924 timer).
Dagpenge forlænges med forholdet 1:2. En måneds arbejde giver dig yderligere to måneders dagpenge. En times arbejde svarer til 2 ekstra timers dagpenge mv.
A-kassen angiver hans arbejdstid på hansarbejdskonto. Grundlaget for forlængelse af dagpengene er alle arbejdstimer, der er registreret på beskæftigelseskontoen.
Arbejdstimer i den forlængede dagpengeperiode kan også konverteres til en yderligere forlængelse af dagpengeperioden. Du bruger kun din dagpenge i faktisk betalte timer.

Den 2-årige krediteringsperiode (3848 timer) skal forbruges inden for en 3-årig periode kendt som basisperioden.
Den arbejdstid, der giver anledning til forlængelse af dagpengeperioden, indebærer også forlængelse af referenceperioden. Referenceperioden forlænges med forholdet 1:3, dog maksimalt 1,5 år.

Derfor kan den maksimale samlede varighed af ydelser være 3 år (svarende til i alt 5.772 timer for fuldtidsforsikrede og 4.680 timer for deltidsforsikrede) over en periode på 4 år og 6 måneder (svarende til i alt. 54 måneder).

(Video) Sådan får du supplerende dagpenge

Læs mere og se et eksempel i vores artikel "Kan din dagpenge forlænges?".

Nedsættelse af dagpengeperioden ved omfattende brug

Fra 1. juli 2017 nedsættes forsikredes referenceperiode, hvis interessenten inden for de seneste 96 måneder har modtaget dagpenge på i alt 7.696 timer for fuldtidsforsikrede og 6.240 timer for forsikrede deltid.
Reduktionen er 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og 130 timer for deltidsforsikrede.

Gentagelse af den nye periode med dagpenge

En forsikret kan få ret til dagtilskuddet ud fra de løntimer, der er noteret i indkomstjournalen.
Derfor skal det bemærkes, at antallet af betalte timer ("jobkravet") er afgørende, mens for nyledige er indkomsten for de sidste 3 år ("Adgangskravet’), der bestemmer den forsikredes ret til dagpenge.

Bliv medlem af FFTA A-kasseDen billigste 2023 i kategorien "Åben for alle".

➞Flytning af A-Box til FTFa

Det Faglige HusVinder i kategorien "Bedst valuta for pengene 2023" Blev medlem

➞Skift kvadrat A til DFH

ASEBligig A-kasse og freelanceres personlige rettigheder Bliv medlem

➞Skift kvadrat A til ASE

(Video) Din vej til dagpenge

Gode ​​råd i marts Find tilbud, rabatter eller tips hos A-kasseSe tips

Hovedspørgsmål i forbindelse med dagpenge

Beregning af dagpengesatsen Din daglige tilskudssats er beregnet ud fra de "bedste 12 måneder" af de seneste 24 måneder. Dog det meste du kan fåMaksimal dagpenge.

2 års finansieringsperiode En ledig kan få dagpenge i 2 år (3.848 timer). De 3.848 timer skal forbruges inden for en 3-årig periode kendt som basisperioden.

Udvid dagpenge gennem arbejde Ledige har mulighed for at bruge arbejdstiden i dagpengeperioden til at forlænge dagpengeperioden.

Dagpenge søges på timebasis Du bruger først din dagpenge, når du faktisk har fået din dagpenge.

Krav for at modtage dagpenge Du skal være medlem af en A-kasse i mindst 1 år og have tjent mindst 254.328 kr. de seneste 3 år.Fortsæt med at læse...

selvforskyldt arbejdsløshed Opsiger du uden gyldig grund, eller er opsigelsen i høj grad selvforskyldt, får du 3 ugers karantæne med dagpenge.Fortsæt med at læse...

(Video) Hvad skal jeg gøre, når jeg bliver ledig?

➞ Spørg os

Videos

1. Krav til din jobsøgning når du modtager dagpenge
(Det Faglige Hus)
2. Forlæng din ret til dagpenge
(Det Faglige Hus)
3. Supplerende dagpenge
(Socialpaedagogerne)
4. Hvad får jeg i dagpenge 2023 - Det Faglige Hus
(Det Faglige Hus)
5. Dagpenge – Regler og muligheder (2019)
(Offentlige Ydelser)
6. Sådan udfyldes dagpengekortet
(CA karrierepartner og a-kasse)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 04/19/2023

Views: 6029

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.