Guvernul vrea să înghețe salariile tuturor bugetarilor în 2022, cu o singură excepție. Ce măsuri pregătiți în domeniul pensiilor? (2023)

Ministerul Finanțelor a supus în discuție publică proiectul de regulament de urgență privind anumite măsuri fiscale și bugetare (regulament privind circulația feroviară). cuantumul încasărilor din sectorul bugetar și pensiile și indemnizațiile de invaliditate pentru anul următor. Guvernul propune o serie de limite superioare pentru „prevenirea unei presiuni suplimentare asupra cheltuielilor bugetare în 2022”. Potrivit proiectului, doar salariile din domeniul sănătății și asistenței sociale vor crește cu 25 la sută.

Proiectul de regulament prevedeînghețarea salariilor în sistemul bugetarinclusiv alocațiile demne la nivelul decembrie 2021. În plus, sporurile și bonusurile vor rămâne, de asemenea, la același nivel până cel târziu în decembrie 2021.

Singurele salarii care vor crește cu 25 la sută sunt salariilesistemul de sanatatedupă cum se sugerează în nota ordinului motivat:

  • Reținerea în anul 2022 a valorii brute a salariilor de bază/soltului posturilor/salariilor posturilor/subvențiilor lunare salariaților din fonduri publice și subvențiilor pentru funcții cu funcții publice și funcții echivalente acestora, prevăzute în Anexa nr. IX cu legea-cadru nr. Nu. 153/2017, la nivelul atribuit în decembrie 2021;
  • În mod excepțional de la această măsură, din 2.022 de salariați la locurile de muncă din Anexa nr. II „Activitatea familială a funcţiilor bugetare „Sănătate şi asistenţă socială” cu Legea-cadru nr. Legea nr. 153/2017 cu modificările și completările ulterioare utilizează o majorare a salariului de bază cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 cu modificările ulterioare pentru 2022 și decembrie 2021;
  • Menținerea în anul 2022 a valorii sporurilor, indemnizațiilor, indemnizațiilor, sporurilor și a altor elemente ale sistemului de remunerare care, în condițiile legii, integrează remunerația brută lunară la cel mai înalt nivel al sumei acordate începând cu luna decembrie 2021, în măsura în care personalul îndeplinește aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Peste orarvor primi în continuare compensații sub formă de zile libere, nu plăți suplimentare.

Unul dintre principalele domenii care nu vor beneficia de o finanțare sporită este educația. În cadrul proiectului GEO, agențiile de aplicare a legii oferăalocarea a 6% din PIB pentru educație se amână cu un an, până în 2023 r.

„Se propune modificarea art. 8 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificări și alarmă. 49 perechi (3) Ordinul Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare din 2023.”- nota suplimentara

Pensiile speciale pentru primari vor fi amânate și cu un an: „Se propune prelungirea termenului de la art. 210 din Ordinul extraordinar al Guvernului nr. 57/2019 din Legea administrativă, cu modificările și completările ulterioare, din 1 ianuarie 2023.”- nota suplimentara

Elevii de la școală nu vor primi un supliment alimentar care conține miere: „În perioada de la 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2022, prevederile Legii nr. 509/2006 privind concesionarea mierii de albine ca supliment alimentar pentru copiii preșcolari și elevii din școlile primare publice, private și religioase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007 cu modificările ulterioare”.- nota suplimentara

Activitati pentru pensionari

În ceea ce privește Ordonanța fiscală, proiectul introduce modificăriimpozitul pe venitul întreprinderilor mici: reducerea limitei maxime de clasificare ca microîntreprindere de la 1.000.000 EUR la 500.000 EUR.

Pensionarii a căror pensie depășește 4.000 de lei vor plăti asigurări sociale de sănătate.

„În vederea implementării măsurilor fiscale prevăzute în Programul de Guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021 privind votul de încredere în Guvern, precum și obiectivele Planului național de redresare și rezistență în ceea ce privește necesitatea reducerii distorsiunilor și a stimulentelor fiscale, se propune desființarea mecanismului de scutire de la plata plății sociale de sănătate. contributii de asigurare pentru persoane fizice, detinute de pensionari, pentru veniturile dupa pensionare in partea care depaseste suma lunara de 4.000 lei pentru fiecare pensie. "- nota suplimentara

Pensiile de muncă nu sunt actualizate în funcție de inflație: „Fără actualizare a ratei medii anuale de inflație a pensiilor oficiale, pensiilor militare de stat reglementate de Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aviatic profesional din domeniul aviației civile din România, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 223/2007. Legea nr. 567/2004 privind statutul asistenților judecătorești de specialitate și procurorilor asociați și personalului Institutului Național de Expertiză Criminalistică, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 567/2004 Legea nr. , Legea nr. Legea nr. 216/2015 privind acordarea de pensii oficiale membrilor corpului diplomatic și consular român, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările ulterioare , și Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, și drepturile reglementate de Legea nr.223/2015.Rezoluția nr.56/2020 privind recunoașterea meritelor personalului medical care participă la activități terapeutice împotriva COVID-19. , cum a fost modificată."- nota suplimentara

TVA redus la incalzire

TVA la energia termică furnizată populației va fi redusă la 5%.

„Pentru a atenua efectele creșterii prețului energiei termice, se propune ca măsura să intre în vigoare mai devreme, adică de la 1 ianuarie 2022, și să-și extindă domeniul de aplicare prin acoperirea și a altor categorii de consumatori cu un grad scăzut. de disponibilitate. populatie. Totodată, ținând cont de efectul bugetar al introducerii unei cote reduse de TVA de 5% asupra furnizării de energie termică, este necesar să se limiteze aplicarea acesteia doar la sezonul rece, adică la o perioadă de 5 luni de la De la 1 noiembrie a anului curent până la 31 martie a anului următor.- nota suplimentara

TVA 5% la achizitionarea unei case„Având în vedere că aplicarea cotei reduse de TVA la vânzarea de apartamente, în conformitate cu legislația europeană și națională în acest domeniu, trebuie să se limiteze la natura socială, este necesară reglementarea posibilității de achiziție la o cotă redusă de TVA de 5%, individual sau împreună cu o altă persoană fizică unei persoane/alte persoane fizice dintr-un apartament, a căror valoare depășește valoarea de 450.000 lei, dar nu depășește valoarea de 700.000 lei, fără TVA, care este echivalentul în lei. de aproximativ 140.000 de euro. Totodată, este necesară crearea unei pârghii de control prin introducerea Registrului în care se vor înregistra toate tranzacțiile cu apartamente care utilizează cota redusă, indiferent de valoarea acestora. Pe baza acestei inregistrari se verifica indeplinirea conditiilor de achizitie cu cota redusa de TVA de 5% pentru un apartament a carui valoare depaseste 450.000 lei, dar nu depaseste valoarea de 700.000 lei fara TVA.- nota suplimentara

valoare bună a punctelor

De asemenea, este sugeratstabilirea valorii corecte a punctului, în condițiile în care o creștere a salariului minim pe economie duce automat la creșterea acestuia.

„Având în vedere că de la 1 ianuarie 2022, valoarea salariului minim brut garantat pe țară a fost stabilită la 2.550 de lei, ceea ce ar însemna că amenda ar fi de 255 de lei, adică cu aproape 50% mai mult, înțelegem necesitatea luării temporare. măsuri în 2022 pentru a determina valorile fixe ale penalităților. În acest context, se propune modificarea articolului 98/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicat, cu modificările ulterioare.'- nota suplimentara

Editor:Bogdana Pacurara

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated: 14/08/2023

Views: 6496

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.